ظرفیت به لیترطول (L)عرض (w)ارتفاع (h)ارتفاع با درب (H)قطر درب (cm)نمایش محصولات
۱۰۰۷۲۵۷۶۱۶۷۲۲
۱۰۰۷۶۵۷۵۷۶۴۲۲
۲۰۰۷۸۶۴۶۲۷۲۳۳
۳۰۰۹۱۷۳۶۹۸۰۲۳
۴۰۰۱۰۵۸۳۸۱۹۴۴
۵۰۰۱۲۳۸۲۸۹۵۴۴
۵۰۰ درب بغل۱۲۳۸۲۸۱۸۹۴۴
۶۰۰۱۲۱۸۹۹۱۱۰۱۴۴
۸۰۰۱۵۴۸۸۹۱۱۰۱۴۴
۸۰۰ درب بغل۱۵۴۹۰۸۸۹۸۴۴
۹۰۰۱۴۴۹۴۹۸۱۰۸۴۴
۱۰۰۰۱۷۰۹۹۳۱۰۳۴۴
۱۰۰۰ درب بغل۱۶۰۹۶۹۸۱۰۸۴۴
۱۰۰۰ درب بغل۱۶۵۹۸۹۹۱۰۹۴۴
۱۲۰۰۱۵۲۱۰۴۱۰۴۱۱۶۴۴
۱۵۰۰۱۶۶۱۱۲۱۱۲۱۲۲۴۴
۱۵۰۰ درب بغل۱۷۵۱۱۳۱۱۳۱۲۳۴۴
۱۷۰۰۱۶۶۱۲۰۱۲۵۱۳۵۴۴
۲۰۰۰۱۸۱۱۲۲۱۲۵۱۳۵۴۴
۲۰۰۰ درب بغل۱۹۶۱۲۴۱۲۷۱۳۷۴۴
۲۲۰۰۲۰۴۱۲۶۱۳۰۱۴۰۴۴
۳۰۰۰۲۰۱۱۴۴۱۴۴۱۵۴۴۴
۳۰۰۰ درب بغل۲۰۱۱۴۴۱۴۵۱۵۵۴۴
۳۵۰۰۲۱۲۱۴۷۱۴۴۱۵۷۴۴
۴۰۰۰۲۱۴۱۵۳۱۴۹۱۶۲۴۴
۵۰۰۰ خاوری۳۷۱۱۶۸۹۷۱۱۶۴۴
۵۰۰۰۲۷۷۱۶۹۱۶۳۱۷۴۴۴
۶۰۰۰۲۹۵۱۶۹۱۷۰۱۷۷۴۴
۱۰۰۰۰۳۴۰۲۰۴۱۹۸۲۱۱۴۴